vadär.se

Koldioxid

Hem > Koldioxid

Koldioxid

Koldioxid är en färg- och luktfri gas som bara utgör 0,04 % av den gasblandning som vi kallar luft. Ändå är koldioxid ett stort och viktigt ämne eftersom det är en potent växthusgas som påverkat jordens klimat mycket starkt under det senaste seklet.

Vad är koldioxid?

Koldioxid har den kemiska formeln CO2 och molekylen består alltså av en kolatom med två syreatomer bundna till sig. Gasen bildas vid förbränning och andning hos djur, svampar, växter och flera mikroorganismer. Växter omvandlar också koldioxid till syre, vatten och sockerarter med hjälp av fotosyntesen.

Är koldioxid farligt?

Koldioxid är en färglös gas som fyller viktiga biologiska funktioner. Bland annat är det viktigt för växternas fotosyntes och är en viktig växthusgas som gör jorden tillräckligt varm för att vara beboelig. Men när koldioxidhalten i atmosfären ökar som den gjort det senaste århundradet så bidrar den till global uppvärmning som leder till extremväder och stor påverkan på jordens ekosystem.

Hur bildas koldioxid?

Koldioxid skapas huvudsakligen genom två processer: cellandning och förbränning.

Process

Kommentar

Kemisk omvandling

Cellandning

Cellandning kan beskrivas som en kontrollerad förbränning av glukos där koldioxid, vatten och kemisk energi bildas. Det är den kemiska energin behövs för att organismer ska kunna leva.

Glukos + syrgas koldioxid + vatten + kemisk energi

Förbränning

Förbränning innebär att kolföreningar med hjälp av syrgas brinner, och då bildas koldioxid, vatten och värmeenergi

Kolförening + syrgas koldioxid + vatten + värmeenergi

Vad släpper ut mest koldioxid?

Se vad som släpper ut mest koldioxid globalt i tabellen nedan

Utsläppskälla

Utsläpp globalt (ton/år)

Kommentar

Produktion av elektricitet

32,1 miljarder

Förbränning av kol och gas sår för den största delen av den globala elproduktion – och för de största koldioxidutsläppen

Skövling av regnskog

4,8 miljarder

Växande träd absorberar koldioxid genom fotosyntes medan de växer. Men när träden huggs ner och bränns frigörs koldioxiden som de lagrat.

Transport, bilar

3,6 miljarder

Bilar exklusive lastbilar står för de största utsläppen i transportsektorn

Industri

3,25 miljarder

Industrin står för stora koldioxidutsläpp. I Sverige domineras utsläppen av järn- och stålindustri, mineralindustri samt raffinaderier.

Koldioxid och daggpunkt

För dig som är intresserad av koldioxid är daggpunkt ett viktigt begrepp att förstå.

Detta beror på att koldioxid är en växthusgas som bidrar till att höja temperaturen på jorden. När temperaturen stiger ökar också daggpunkten, vilket innebär att det blir mer sannolikt att dagg bildas. Detta kan ha en negativ inverkan på växter och djur, eftersom det kan leda till att de får svårt att andas. 

Daggpunkten är också viktig för att förstå hur moln bildas. När luften kyls under daggpunkten kondenserar vattenångan och bildar droppar. Dessa droppar kan sedan bilda moln. Moln spelar en viktig roll i klimatsystemet, eftersom de reflekterar solljus tillbaka ut i rymden. När molnmängden ökar kan det bidra till att minska den globala uppvärmningen.