vadär.se

Daggpunkt

Hem > Daggpunkt

Vad är daggpunkt?

Daggpunkt är en meteorologisk term som beskriver den temperatur där luften blir mättad med vattenånga och kondens börjar bildas. Dagg är med andra ord den temperatur där luftens fuktighet omvandlas till dagg, frost eller dimma. Daggpunkt är viktig för att förstå och förutspå väderförhållanden, men den har även andra praktiska tillämpningar inom olika områden som byggnadsteknik, HVAC-system (uppvärmning, ventilation och luftkonditionering) och till och med inom industriella processer. Genom att mäta daggpunkten kan man få en uppfattning om hur fuktig eller torr luften är, vilket är avgörande för många processer där luftfuktigheten spelar en stor roll.

Vad menas med daggpunkt?

Daggpunkt är ett mätvärde som indikerar den temperatur till vilken luften måste kylas ner, vid konstant tryck och fuktighet, för att nå mättnad och därmed skapa kondens. Med andra ord är daggpunkt den temperatur där luftens vattenånga övergår till flytande form som dagg.

Denna temperatur varierar beroende på mängden fuktighet i luften; högre luftfuktighet innebär en högre daggpunkt. En hög daggpunkt innebär en fuktig atmosfär, medan en låg daggpunkt indikerar torr luft.

Daggpunkt tabell

Nedan är en daggpunkttabell som visar vid vilka lufttemperaturer dagg bildas beroende på luftfuktigheten.

RH (%)*

0°C

2,5°C

5°C

7,5°C

10°C

12,5°C

15°C

17,5°C

20°C

20,5°C

25°C

20

−20

−18

−16

−14

−12

−9,8

−7,7

−5,6

−3,6

−1,5

−0,5

25

−18

−15

−13

−11

−9,1

−6,9

−4,8

−2,7

−0,6

1,5

3,6

30

−15

−13

−11

−8,9

−6,7

−4,5

−2,4

−0,2

1,9

4,1

6,2

35

−14

−11

−9,1

−6,9

−4,7

−2,5

−0,3

1,9

4,1

6,3

8,5

40

−12

−9,7

−7,4

−5,2

−2,9

−0,7

1,5

3,8

6

8,2

10,5

45

−10

−8,2

−5,9

−3,6

−1,3

0,9

3,2

5,5

7,7

10

12,3

50

−9,1

−6,8

−4,5

−2,2

0,1

2,4

4,7

7

9,3

11,6

13,9

55

−7,8

−5,6

−3,3

−0,9

1,4

3,7

6,1

8,4

10,7

13

15,3

60

−6,8

−4,4

−2,1

0,3

2,6

5

7,3

9,7

12

14,4

16,7

65

−5,8

−3,4

−1,0

1,4

3,7

6,1

8,5

10,9

13,2

15,6

18

70

−4,8

−2,4

0

2,4

4,8

7,2

9,6

12

14,4

16,8

19,1

75

−3,9

−1,5

1

3,4

5,8

8,2

10,6

13

15,4

17,8

20,3

80

−3,0

−0,6

1,9

4,3

6,7

9,2

11,6

14

16,4

18,9

21,3

85

−2,2

0,2

2,7

5,1

7,6

10,1

12,5

15

17,4

19,9

22,3

90

−1,4

1

3,5

6

8,4

10,9

13,4

15,8

18,3

20,8

23,2

95

−0,7

1,8

4,3

6,8

9,2

11,7

14,2

16,7

19,2

21,7

24,1

100

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

* RH = Relativ luftfuktighet (ett mått på hur mycket vattenånga som finns i luften vid en viss temperatur). Du kan läsa mer om luftfuktighet på SMHI.se.

Beräkna daggpunkt

Att kunna beräkna daggpunkt är viktigt för att bestämma vid vilken temperatur luften blir mättad och kondens börjar bildas. Denna beräkning kan göras med hjälp av olika formler, men den vanligaste är Magnus-formeln som relaterar luftens temperatur och relativa fuktighet till daggpunktstemperaturen.

Formeln är:

Td=T-{(100-RH)/5}

Td är daggpunktstemperaturen i Celsius, T är den aktuella lufttemperaturen i Celsius, och RH är den relativa luftfuktigheten i procent.

Denna formel ger en uppskattning av daggpunkten och används ofta inom meteorologi och i olika tekniska applikationer. För mer exakta beräkningar kan mer komplexa formler eller elektroniska daggpunktsmätare användas.

Daggpunktsmätare

En daggpunktsmätare är ett instrument som används för att direkt mäta daggpunktstemperaturen i luften. Daggpunktsmätare finns i olika modeller och konfigurationer, men de flesta använder en fuktighetssensor för att bestämma den relativa fuktigheten och sedan beräkna daggpunkten. Dessa enheter är särskilt användbara i industriella miljöer, laboratorier och inom HVAC-system där exakt mätning av fuktighetsnivåer är kritisk.

Avancerade daggpunktsmätare kan ge snabba och precisa avläsningar, vilket är avgörande för processkontroll och kvalitetssäkring i många olika tillämpningar. Caltech är en välkänd aktör inom branschen som levererar givare till de flesta applikationer som används för daggpunktsmätare.

Fuktkalibrering

Caltech levererar också utrustning som används för noggrann och korrekt fuktkalibrering. Fuktkalibrering är en process där man justerar och validerar prestandan hos instrument som mäter luftfuktighet, såsom hygrometrar och daggpunktsmätare. Denna process är avgörande för att säkerställa noggrannhet och pålitlighet i mätningar, särskilt i kritiska tillämpningar som laboratorier, industriella processer och väderstationer.

Under en fuktkalibrering jämförs instrumentets avläsningar med en känd fuktighetsstandard, och nödvändiga justeringar görs för att korrigera eventuella avvikelser. Regelbunden fuktkalibrering hjälper till att bibehålla instrumentens noggrannhet över tid och säkerställer att de ger korrekta data för analys och beslutsfattande.

Vanliga frågor och svar

När behöver man veta daggpunkt?

Daggpunkt är viktig i många situationer, särskilt inom meteorologi för väderprognoser och inom industriella processer där luftfuktighet påverkar produktionen. Det är också relevant inom byggnadsteknik för att förutse kondens och mögelbildning.

Varför är den viktig i gaspannor?

I gaspannor är daggpunkten viktig för att förhindra korrosion och öka effektiviteten. När bränslegaser kyls under deras daggpunkt, kan det leda till kondens som kan orsaka korrosion i pannan.

När blir det dagg?

Dagg bildas när lufttemperaturen sjunker till daggpunktstemperaturen och luften inte längre kan hålla kvar all fuktighet som vattenånga. Detta sker ofta under natten när temperaturen faller. Se tidigare daggpunkt tabell för att ta reda på daggpunkten i olika temperaturer och luftfuktigheter.

Hur bildas dagg?

Dagg bildas genom kondensering. När luft som innehåller vattenånga kyls ner och når sin daggpunkt, omvandlas vattenångan till flytande form och avsätts på ytor som gräs, bilar och fönster.