vadär.se

Pedagogik

Hem > Pedagogik

Pedagogik

Pedagogik är läran om lärande, ett brett samhällsvetenskapligt ämne som används inom många discipliner – inte bara inom skola och bildning. Läs mer om vad ämnet är och varför det kan vara bra med en kurs i området.

Vad är pedagogik?

Pedagogiken är en samhällsvetenskaplig disciplin som fokuserar på undervisning, utbildning och uppfostran. Läran har sin grund i filosofiämnet och är också nära kopplat till psykologi och andra ämnen som är kopplade till lärande – såsom sociologi, kognitionsvetenskap, neurovetenskap och biologi. Inom pedagogiken försöker man lösa de problem som kan uppkomma vid lärande, till exempel problem orsakade av yttre påverkan eller relationer mellan lärare och elev.

Vad betyder pedagogik?

Ordet pedagogik kommer från grekiskans paidagôgikê, som i sin tur har sin stam i adjektivet paidagôgikós – “som hör till uppfostran och vetande”. Ordet definieras ofta som vetenskapen om uppfostran och undervisning. Ämnet handlar om olika aspekter av kunskap, lärande, bildning, kommunikation och socialisation – såsom hur man lär, formas och påverkas i olika miljöer, och hur olika individers villkor i samhället påverkar deras lärande och utveckling.

Varför är detta ämne viktigt?

Kunskaper i pedagogik gör att man bättre förstår hur människor – både barn och vuxna – formas, utvecklas och påverkas i olika sammanhang. Man tittar också på hur samhället påverkar olika individers och gruppers lärande och utveckling. Genom att lösa problem som försvårar lärande kan samhället erbjuda mer rättvis utbildning och specialundervisning som passar individer med särskilda behov.

Pedagogiska metoder

Metod

Om metoden

PBL – problembaserat lärande

Tematisk metod där den lärande ska förstå och förklara fenomen samt hur de hänger samman i ett större sammanhang.

ALC – Active learning classrooms

Metod som bygger på att de lärande samarbetar i grupper runt runda bord och med tekniska hjälpmedel som förenklar peer review och peer learning.

Case-metodik

Metod där läraktiviteter får de lärande att djupdyka i case kopplade till ämnet för att lösa komplexa problem och analysera och diskutera lösningsalternativ.

Utforska världen av praktisk pedagogik med utbildning

Är du intresserad av praktisk pedagogik och hur det formar lärande och utbildning? Advantum Kompetens erbjuder en distanskurs i pedagogik som ger insikter i innovativa metoder inom pedagogik. Deras kurs är utformad för att förbättra din förståelse och kompetens inom pedagogik. Besök Advantum Kompetens för att lära dig mer och anmäla dig till en kurs som kan berika ditt professionella och personliga liv.