Vad är?

Vad är?
M1M3 frm SCB

Vad är inflation?

Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. Den ursprungliga definitionen är "ökning av penningmängden"[källa behövs]. När penningmängden ökar kraftigt så minskar i regel penningvärdet. En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex och uppfattas av många som synonymt...

Läs mer
Windmills D1-D4 - Thornton Bank

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. Begreppet hållbar utveckling började användas i större skala efter att...

Läs mer

Vad är energi?

Energi är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete. Energi förväxlas ofta med exergi, som är arbete eller förmåga till arbete. Sambandet mellan energi och exergi framgår av termodynamikens andra huvudsats. Energi kan vara lagrad eller något...

Läs mer

Vad är bixby?

Bixby är en personlig assistent utvecklad av Samsung. Bixby använder sig av röst, text och touch för att kommunicera med dig. Samsungs nya röststyrda assistent Bixby har tagits emot med blandade reaktioner och mycket kritik. Samsung vill med Bixby hjälpa dig att att koncentrera dig...

Läs mer

Vad är BNP?

BNP är en förkortning av bruttonationalprodukt, och är ett värde som summerar alla varor och tjänster som produceras i landet under ett år. Ett annat sätt att säga detta är att BNP är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land. BNP är...

Läs mer

Vad är VPN?

VPN (Virtual Private Network) är ett virtuellt nätverk. Det är alltså ett nätverk som byggs upp av mjukvara istället för hårdvara. Den vanligaste användningen av VPN idag är att möjliggöra anonym surfning på webben. En VPN fungerar på det sättet som en proxy, det vill...

Läs mer

Vad är amortering?

Amortering, avbetalning på en skuld. Amortering gäller normalt delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet. Amorteringen kan ske på olika sätt – enligt en amorteringsplan. De vanligaste amorteringsplanerna är:Amorteringsfritt lån är ett lån där hela skulden återbetalas vid löptidens slut. Inga avbetalningar...

Läs mer
Tekniska museet 1952

Vad är det på tv?

Television är ett system inom telekommunikation för att på avstånd skicka ljud och tvådimensionella rörliga bilder till en mottagare. Numera betecknar termen, som kan förkortas TV, tv eller teve, även mediet eller för att beskriva tekniska lösningar som tillhör något av de olika TV-systemen. Systemet...

Läs mer

Vad är den värd?

Sök bland miljontals slutpriser från nordiska auktionshus. Biogödseln - vad är den värd, 2012-06-18. Fältvandringen startar på Lönnstorps försöksstation, ca 2 km nordöst om Alnarp (Erik Rasmusson, Sven-Erik. Hej. Ska sälja denna till en arbetskamrat. Skicket är prima. Men vad är den värd? ASUS MAXIMUS VI...

Läs mer

Vad är protein?

Proteiner är organiska ämnen med hög molekylvikt. Tillsammans med polysackarider, fetter och nukleinsyror utgör proteinerna huvudbeståndsdelen i allt levande. Ett äldre namn är äggviteämnen....

Läs mer
Btd rv44 sandnes

Vad är ett reversibelt körfält?

Ett körfält är en del av en körbana på en väg, vilket är avsett för trafik huvudsakligen i en riktning och med en bils bredd. Ett körfält ska vara så brett att ett fordon inte ska inkräkta på angränsande körfält. Längs körfältet har vanligen väglinjer...

Läs mer
Graphite-and-diamond-with-scale

Vad är kol?

Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6. Livet vi känner är baserat på grundämnet kol. Av detta skäl kallas alla molekyler, där kol- och väteatomer ingår, för organiska. Oorganiska ämnen är således de ämnen som innehåller vilket som helst...

Läs mer
Gene

Vad är en gen?

Genen är en enhet för information om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräldrar till avkomman. En biologisk gen är en sekvens av kromosomer som i allmänhet kodar för ett visst protein; genen är ett slags recept på ett visst protein. Människan har ca 22 000...

Läs mer

Vad är fossila bränslen?

Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken i lito- och pedosfären. Enligt den biogeniska teorin, som är förhärskande idag, utgörs de fossila bränslena av rester av forntida djur och...

Läs mer
ALLMENDE

Vad är fastighetsbeteckning?

En fastighet är ett mark- eller vattenområde eller en volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör, som utgör en rättslig enhet. I dagligt tal används ordet fastighet ofta oegentligt om en byggnad, men denna användning har inte stöd i jordabalken. Fastighetstjänster inkluderar vanligtvis ledning,...

Läs mer
Bundesarchiv Bild 183-19000-2453

Vad är EU?

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 och ersatte då Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av...

Läs mer

Vad är etik?

Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi) och dels inom teologin (moralteologi). Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur...

Läs mer
Insulin pen

Vad är diabetes?

Diabetes mellitus, eller i dagligt tal diabetes, tidigare kallad sockersjuka eller bara socker, är en grupp endokrina sjukdomar, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt....

Läs mer

Vad är bipolär?

Manodepressiv, eller bipolär som det också kallas, är en psykisk sjukdom som gör att du i skov får depressiva och maniska perioder. Sjukdomen går att. Bipolär sjukdom innebär att du är manisk och deprimerad i olika perioder. Olika former av bipolär sjukdom. Vad beror bipolär...

Läs mer

Vad är klockan i australien?

Australien, officiellt Australiska statsförbundet eller Samväldet Australien, är ett land på södra halvklotet bestående av fastlandet kontinenten Australien, ön Tasmanien samt ett antal mindre öar i Indiska oceanen och Stilla havet. Det är till ytan världens sjätte största land. Angränsande länder är Indonesien, Östtimor och...

Läs mer
Riboflavin penicillinamide

Vad är asperger?

Aspergers syndrom (ASD) är en omtvistad diagnos inom autismspektrum och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning enligt diagnossystemet ICD-10. För att få diagnosen krävs i sammanfattning att personen har en normal till hög intelligensnivå samt normal språklig förmåga, men signifikant nedsatt social interaktionsförmåga. Därtill måste personen ha väldigt...

Läs mer
Human stress

Vad är stress?

Stress eller adaptionssyndrom är de fysiologisk-hormonella anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, ”stressorer”. En vanlig missuppfattning är att stress är synonym till jäkt. Så är inte fallet. Stress kan definieras som mental överansträngning.Stress kan påverka kroppen negativt om den har...

Läs mer

Vad är substantiv?

Substantiv eller namnord är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar konkreta föremål och substanser, och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Ramsan ger förstås en förenklad bild av vad substantiv faktiskt är, därför att...

Läs mer

Vad är PMS?

Var tredje kvinna har PMS till den grad att humöret och kroppen, varje månad, förändras dagarna innan menstruation. Ditt humör kan förändras dagarna innan du får mens om du har PMS, premenstruellt. Det kan kännas lättare om du vet vad de beror på och att...

Läs mer

Vad är moms?

Mervärdesskatt (mervärdeskatt), meromsättningsskatt, mervärdesomsättningsskatt (moms) och omsättningsskatt är konsumtionsskatter, alltså skatter som i sista hand betalas i samband med inköp för konsumtion. Mervärdesskatt finns i de flesta industriländer....

Läs mer
Opisthokonta diversity

Vad är meningen med livet?

Liv (Biota) är den egenskap som delas av alla organismer. Det finns ingen entydig definition på biologiskt liv, men olika livsformer har vissa gemensamma särdrag som karaktäriserar dem, fortplantning (reproduktion), nedärvning, reagens på yttre stimuli samt ämnesomsättning (metabolism)....

Läs mer
Chen Hongshou

Vad är kultur?

Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och som i sin tur härstammar från colo 'odla'. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig)...

Läs mer
A pilgrimage in Europe and America leading to the discovery of the sourches of the Missisipi and Bloody River

Vad är en krönika?

Krönika, är en litterär historisk framställning av yttre händelser i bestämd tidsföljd. Krönika utnyttjas i modernt språkbruk som beteckning för vissa kortare översikts- och tidningsartiklar samt radioföredrag över tilldragelser inom något område....

Läs mer

Vad är klockan i sverige?

Vi glömmer inte när Tommy Salo år 2002 gjorde Sveriges mest berömda nickmål sedan. Vad hade egentligen klockan med det hela att göra? Klockan visar svensk tid. Visar vad klockan är just nu. Fröken Ur som telefontjänst är kopplad till ett atomur på Sveriges Tekniska...

Läs mer

Vad är kolhydrater?

Kolhydrater är en grupp näringsämnen och ett gemensamt namn för sockerarter (sackarider) och kedjor (polymerer) av sådana, inklusive stärkelse och ibland kostfiber. Även vissa derivat av sackarider och deras polymerer räknas till kolhydrater....

Läs mer