Vad är ip adress?

Vad är? / IP-adresser  / Vad är ip adress?

Vad är ip adress?

En IP-adress eller ett IP-nummer är ett nummer som används som adress på Internet. IP-adressen identifierar normalt en viss dator, samtidigt som adressens första del visar till vilket nätverk datorn är kopplad. Domännamn används inte direkt av internetprotokollet, utan namnen måste omvandlas till IP-adresser, som sedan används i den egentliga kommunikationen.

En IP-adress är ett nummer som identifierar en anslutning mot internet. De används som nätets eget system med adresser och syftet är att. En IP-adress eller ett IP-nummer (engelska Internet Protocol address) är ett. och är den enda information nätverksenheter har vad gäller paketets destination. Datorns identitet.

Varje till ett nätverk ansluten enhet har en unik ip-adress. Det är dessa adresser som identifierar enheterna och det är tack. Har du behov av att se din egen privata eller publika IP-adress? Eller undrar du mest vad en IP-adress är? Här reder vi ut begreppen. Se din aktuella IP-adress (IP-nummer) samt andra egenskaper och.

Din IP adress som hexadecimalt tal (bas 16). Vad är ett IP nummer (IP adress). Har du någonsin undrat vad en IP adress är för något eller varför sådana behövs? Inte? Nå men nu kan du få reda på svaret. Ta reda på vad du har för IP-adress, både på ditt hemmanätverk och på internet. Vi förklarar vad en IP-adress och IP-nummer är. Vi ger dig information om privata och publika IP-adresser och berättar mer om IPv4 och IPv6.

Snabb och enkel. Du har säkerligen hört uttrycket “IP-adress” Om du inte tekniskt lagd kanske du inte har mer än en flyktig föreställning om vad en IP-adress egentligen är eller hur. Alla webbplatser och enheter som är anslutna till internet har en unik IP-adress, vilket är ett identifieringsnummer som används för kommunikation. Den fungerar.

Din ip-adress är din dators unika “personnummer” på internet. Här kan du se vad din ip-adress är, och vad den siffran egentligen säger. IP-adress är ett unikt id-nummer som gör att informationen skickas rätt när man exempelvis går in på en sajt. På samtliga produkter i DI/DIR/DGL-serien är det http://192. 68.

. . På våra DSL-produkter är adressen http://192. 68. . . Rank: 1. . 79 people found this useful.

En delad IP-adress, till skillnad från en. eller Sucuri) är vad vi kallar en extern IP-adress. Ta reda på om din IP-adress och plats är i fara. Titta på din aktuella plats på en karta och få hela IPv4- eller IPv6-numret. Beskrivning av hur MAC-adresser och IP-adresser relaterar till varandra på lokalt ethernetnätverk. Steg 4: Under Routerinställningar anges routerns nya IP-adress och nätmask. IP-adressen som konfigurerats här är den IP-adress som du ska använda för. Vad är en.

IP-adress? En IP-adress är en unik rad tal som används för att identifiera din enhet på webben. Varje gång du kommunicerar via ett nätverk.

En IP-adress eller ett IP-nummer (engelska Internet Protocol address) är ett nummer som används som adress på Internet. IP-adressen identifierar normalt en viss dator (eller annan apparat), samtidigt som adressens första del visar till vilket nätverk datorn är kopplad. Domännamn används inte direkt av internetprotokollet, utan namnen måste omvandlas till IP-adresser, som sedan används i den egentliga kommunikationen.

IP-adressen för avsändare och mottagare ingår i varje datapaket och är den enda information nätverksenheter har vad gäller paketets destination. Domännamn anges inte i de enskilda paketen. Varje apparat som skall kunna anges som adressat på Internet måste ha en egen IP-adress. Detta gäller till exempel vanliga person- och serverdatorer, routrar, infrastruktur-servrar (för till exempel NTP, DNS, DHCP), nätverksskrivare och självständiga IP-telefoner. Med särskilda arrangemang kan datorer dela adress, men de ses då utifrån som en dator.

Apparater som inte skall synas eller annars kunna adresseras direkt behöver däremot ingen adress. Exempel på sådan apparatur är switchar, bryggor och brandväggar. De kan ändå ha egna adresser med tanke på fjärradministration eller andra funktioner integrerade i samma apparat.

Ursprungligen var adresserna avsedda att vara unika på hela Internet, men en del adressblock har sedermera avdelats för användning inom enskilda intranät. Vissa adresser eller adressblock är också avsedda för speciella ändamål, där de inte hänför sig till en enskild apparat, till exempel nätverksadressen och broadcast-adressen för ett enskilt mindre nät (subnät), multicast-adresserna för dem intresserade av en viss tjänst (en TV-kanal eller liknande) och anycast-adresserna med vilken man når en godtycklig server som tillhandahåller en viss tjänst.

Användare på Internet använder sällan IP-adresserna direkt. Istället används domännamn genom domännamnssystemet (DNS), där datorerna namnges i en hierarki enligt organisation och organisationstyp eller land.

Då en dator ska kontaktas tar man först reda på namnservern för organisationen som ansvarar för namnet, för att och av denna få IP-adressen för datorn ifråga. Därefter används denna IP-adress. I vissa protokoll kan namnet ha betydelse också senare, men det används inte för att styra datapaketen.

Sambandet mellan domännamn och IP-adress behöver inte vara entydigt och IP-adressen fungerar oberoende av DNS. Omvänt kan den som registrerat ett domännamn använda detta och administrera en namnserver utan att inneha något IP-adressblock. Om namn och IP-adress inte stämmer överens (då man kontrollerar andra vägen) kan detta dock tas som tecken på att allt inte står rätt till; organisationen som ansvarar för namnet och den som ansvarar för adressen bör i allmänhet samarbeta.

IP-adresser delas ut blockvis, så att man genom att analysera adressens första del kan sluta sig till vilket nät den hör. Därmed behöver de centrala routrarna på Internet inte känna alla specifika IP-adresser, utan endast vilken router som ansvarar för specifika block. I allmänhet kan en IP-adress nås olika vägar och avancerade arrangemang finns för att stamnätets routrar – och routrar som har flera rutter ut till stamnätet – ska kunna fatta ändamålsenliga beslut om vilken väg ett visst paket skall skickas.

Varje dator kopplad till Internet, eller till ett annat internet, tilldelas en IP-adress, ibland flera, av nätverksadministratören eller internetleverantören, i något nätblock som organisationen tilldelats (eller i något block för lokala adresser).

Adressen kan antingen konfigureras för hand på den enskilda datorn eller tilldelas dynamiskt genom DHCP eller liknande arrangemang i samband med att datorn startas upp. IP-adressen ändras ibland, antingen på grund av omorganisation av nätverket eller – vid dynamisk tilldelning – då datorn en tid inte varit uppkopplad och adressen därför tilldelats en annan maskin. Ofta bokförs uppgiften om vilken dator eller anslutning som vid en viss tidpunkt använt en viss IP-adress (lagstiftning i EU ger internetleverantörer skyldigheten att bokföra användningen).

Det går inte att säkert binda ett visst IP-nummer till en viss person, då det inte behöver vara abonnemangsägaren som använder abonnemanget. Dessutom är det idag vanligt att man medvetet delar ut sin bandbredd med till exempel FON och Tor, eller omedvetet genom att man glömt att säkra sina trådlösa nätverk.

Vissa IP-adressblock används för speciella ändamål. Så är till exempel blocket 127.0.0.1/8 i IP version 4 reserverat för bruk inom en enskilda dator (“localhost”), 0.0.0.0/8 för det lokala nätsegmentet, 169.254.0.0/16 för automatiskt konfigurerad lokal kommunikation (“link local”), 192.0.2.0/24 för exempel (jämför example.com) och 224.0.0.0/4 för Multicast.

IP version 4 (IPv4) är den version av IP som använts sedan Internets genombrott. I IPv4 består ett IP-nummer av 32 bitar, vilket är ekvivalent med 4 bytes och gör att antalet adresser är begränsade till drygt fyra miljarder (4 294 967 296 eller 2).

Då IPv4 utvecklades var det främst fleranvändarsystem, serverdatorer och nätverksapparatur som behövde adresser, och adresserna verkade tillräckligt många med väldigt stor marginal. När persondatorer blivit vanliga och mobiltelefoner och snart också hushållselektronik kopplas till Internet håller adresserna på att ta slut. Sedan 1990-talet har man varnat för problemet och IP version 6 utvecklades i första hand för att öka mängden tillgängliga adresser, men har inte ännu slagit igenom.

Vanligen anges IP-adressen genom att skriva ut de 4 byten i decimal form med punkter emellan, så att varje siffergrupp motsvarar en byte.

Exempel på IPv4-adresser:

213.100.33.42

192.168.0.1

10.0.0.6

83.255.162.151

127.0.0.1 (den interna nätverksadressen på en enhet, även kallad loopback)

Lokala IP-adresser

Vissa IP-adresser används för lokala nätverk (LAN) i hem och på kontor. Dessa adresser är reserverade av Internet Assigned Numbers Authority (IANA) och går inte att använda direkt på Internet. För att datorer med sådana lokala adresser skall kunna ta kontakt med Internet krävs en router med Network Address Translation (NAT), det vill säga en router som byter ut adresserna i enskilda datapaket till sådana gångbara på Internet, respektive till adresser på intranätet.

De lokala adresserna är (definierat i RFC 1918 uppdelat på liknande sätt som det som tidigare kallades A-, B- respektive C-klass av nät):

10.0.0.0/8 (10.0.0.0 – 10.255.255.255)

172.16.0.0/12 (172.16.0.0 – 172.31.255.255)

192.168.0.0/16 (192.168.0.0 – 192.168.255.255)

med ett senare tillägg av:

100.64.0.0/10 (100.64.0.0 – 100.127.255.255)

genom RFC 6598 för CGN där de lokala adresserna delas bland många kunder till samma internetoperatör. (Men i allmänhet med tekniska hinder installerade som förhindrar direkt kommunikation mellan de olika kunderna.)

Den nya standarden av IP heter IP version 6 (IPv6). I IPv6 har IP-numret utökats till 128 bitar. Också flera nya funktioner har införts, exempelvis IPSec (som sedermera även blivit porterat till IPv4). Notationen för adresserna är också klart annorlunda, med ett format om totalt 128 bitar ordnat i 8 grupper, med hexadecimala siffror och kolon (:) som avskiljare mellan grupperna.

Ett subnät (LAN) tilldelas ett antal IP-adresser i följd och bildar på det sättet ett nät. Var gränsen mellan olika LAN (adressområden) går definieras av en subnätmask. Numera anger masken bara antalet bitar i nätverksadressen och i den lokala delen av adressen, tidigare var mer komplicerade konstellationer tillåtna.

I nätverksadresser är endast vissa bitar betydelsebärande, då de enskilda adresserna avser datorer eller apparater på detta nät. Nätets adress anges så att de övriga bitarna räknas som noll och man efter adressen lägger ett snedstreck och antingen antalet betydelsebärande bitar i början av adressen eller en “netmask” där de betydelsebärande bitarna ersatts med ettor och de betydelselösa med nollor. Så är till exempel 192.168.0.0/24 och 192.168.3.0/24 olika nätverk med 254 adresser vardera (plus nätverks- och “broadcast”-adresserna), medan 192.168.0.0./255.255.255.0 är ett alternativt sätt att beteckna det förstnämnda nätet. Adressen där de för nätadressen betydelselösa bitarna är ett är “broadcast-adressen” för nätet ifråga, och avser alla på nätet (sådana adresser spärras ofta av brandväggar för att hindra att nätet överlastas av svar på illasinnade förfrågningar till adressen).

För att adresserna i IPv4 ska räcka krävs det att vissa tilldelas dynamiskt. Adresserna kan på det sättet användas av flera datorer, dock inte samtidigt. Så kallade fasta IP-nummer tilldelas i första hand datorer eller lokala nätverk som av speciella orsaker behöver en sådan, till exempel serverdatorer. Ofta har företag och andra organisationer fasta adresser på sina datorer, då det kan underlätta administrationen. Hemanvändare har ofta dynamiska IP-nummer, då datorerna ofta är avstängda och dynamiska adresser därmed kan användas effektivare: ett antal adresser som motsvarar maximalt antal samtidigt uppkopplade räcker, oberoende av antal kunder. En rekommendation om hur adresserna skall fördelas mellan internetleverantörer finns i RFC 2050.

En dator kan ha en fast adress, som för hand skrivits in i lämpliga konfigurationsfiler, eller också frågar den vid uppstart efter sin adress och får denna information av en BOOTP- eller DHCP-server. Också datorer med fast adress kan använda dessa protokoll, så att informationen kan administreras centralt. Om datorn inte är fast kopplad till nätverket kan den få adressen då den ansluter sig till ett nytt nätverk, till exempel via en modempool (PPP), ett 3G-modem eller ett vanligt trådlöst nätverk (WLAN). Servern kan vara inställd att alltid ge samma fasta adress åt vissa datorer medan andra datorer delar på ett begränsat antal dynamiska adresser. Vanligen strävar dock servern efter att inte byta adresser i onödan.

Tidigare var IP-adresserna indelade i klasser: Nätverk av klass A hade 2 adresser, nätverk av klass B 2 adresser och nätverk av klass C 2 adresser. Denna indelning avskaffades på 1990-talet för att adresserna skulle kunna allokeras effektivare.

Inga kommentarer
Kommentera