Författare: Wilma

Vad är? / Articles posted by Wilma
Sage Instruments sphygmomanometer

Vad är ett normalt blodtryck?

Blodtryck är det cirkulerande blodets tryck på kärlväggarna. Värdet brukar anges som två tal åtskilda av snedstreck, till exempel 120/80 mmHg, där siffrorna utgör systoliskt respektive diastoliskt tryck:...

Läs mer

Vad är bim?

Byggnadsinformationsmodeller (BIM) är en intelligent process för planering, projektering, konstruktion och förvaltning av byggnader och infrastruktur, baserad. BIM är ett uttryck som används flitigt i olika forumgrupper. När hade du BIM? Jag är i BIM+2. Och många fler uttryck. Men vad betyder då BIM? BIM handlar...

Läs mer
Portrait of Jupiter from Cassini

Vad är atmosfär?

Atmosfären (aerosfär) är gassiktet runt jorden; är ett lager av gaser som omger en himlakropp som har tillräcklig med massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid. Vissa planeter består mestadels av olika gaser. Med atmosfär avses då bara...

Läs mer
Two Peak Flow Meters

Vad är astma?

Astma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna, och gör det svårt att andas. Symtomen beror oftast på att luftflödet begränsas (luftvägsobstruktion), och dessa symtom går ofta tillbaka, antingen av sig självt eller efter läkemedelsbehandlingar. Obstruktionen beror på sammandragning av luftrörens muskler, samt svullnad och...

Läs mer
Vegetarian diet

Vad är antioxidanter?

Antioxidanter eller antioxidationsmedel är kemiska föreningar som motverkar oxidering. Oxidation är en kemisk reaktion som kan producera fria radikaler, som därigenom leder till kedjereaktioner som kan skada organismers celler. Antioxidanter som tioler eller askorbinsyra (C-vitamin) avslutar dessa kedjereaktioner. För att balansera oxidationstalet upprätthåller växter och...

Läs mer
Iron deficiency anemia blood film

Vad är anemi?

Anemi, eller blodbrist, definieras vanligen som en minskning i antalet röda blodkroppar eller mängden hemoglobin i blodet. Det kan även avse en nedsatt kapacitet hos blodet att bära syre. När anemi tillkommer långsamt är symptom ofta vaga och kan bland annat inbegripa: trötthet (fatigue), svaghet,...

Läs mer

Vad är Apple ID?

Ditt Apple-ID är det konto som du använder för att få åtkomst till Apples tjänster, till exempel App Store, Apple Music, iCloud, iMessage och. Prenumerera. -- Den här videon förklarar vad du ska göra om du glömt både ditt Apple ID och dess lösenord; hur...

Läs mer
Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi edit

Vad är en algoritm?

En algoritm är, inom matematiken och datavetenskapen, ändlig uppsättning (mängd) otvetydiga instruktioner som efter exekvering löser ett problem. Algoritmen startar i ett givet tillstånd (starttillstånd) och når resultatet (sluttillstånd) inom ett ändligt antal steg. Varje steg måste var tydligt och precist definierat, på så sätt...

Läs mer
Wifi

Vad är wifi?

Wi-Fi, wifi eller wi-fi, är en teknik för trådlösa nätverk. Det är ursprungligen ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att beskriva teknik baserade på standarder i familjen IEEE 802.11. Syftet med wifi är att genom tester och efterföljande certifiering garantera att produkter fungerar...

Läs mer
171879main LimbFlareJan12 lg

Vad är värme?

Värme, eller värmemängd, är ett begrepp inom termodynamiken som beskriver den energiöverföring som sker mellan två system till följd av en temperaturdifferens, vilket postuleras i termodynamikens nollte huvudsats. Värme kan även ses som den energiöverföring som sker till ett system men som inte är i...

Läs mer
BZP and TFMPP tablets

Vad är tjack?

Narkotika är bedövande eller stimulerande medel som påverkar centrala nervsystemet och kan ge beroende eller skador. Den medicinska termen narkotika innefattar endast sövande och smärtstillande medel – framförallt opioider som morfin och heroin. Inom juridiken syftar narkotika på de substanser som narkotikaklassats av de olika...

Läs mer

Vad är ett substantiv?

Substantiv eller namnord är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar konkreta föremål och substanser, och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Ramsan ger förstås en förenklad bild av vad substantiv faktiskt är, därför att...

Läs mer

Vad är en syra?

En syra definieras vanligtvis som ett ämne som genom dissociation kan avge protoner (vätejoner). En syra har pH-värde lägre än 7. Många ämnen har förmågan att i större eller mindre utsträckning kunna avge protoner. Man delar in syror i olika grupper dels beroende på hur...

Läs mer

Vad är st läkare?

Specialiseringstjänstgöring (ST) är i Sverige en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare och legitimerade tandläkare kan genomgå för att bli specialistkompetenta inom ett visst medicinskt område. Efter fullgjord specialiseringstjänstgöring är det möjligt att ansöka om specialistbevis, vilket utfärdas av Socialstyrelsen. Därefter kallas läkaren för...

Läs mer

Vad är smart tv?

Vad är smart-tv? Råd & Rön förklarar. 2015-11-30. Smart-tv framställs i reklamen som en otroligt mångsidig egenskap. Vi förklarar varför det egentligen bara är. Upptäck vad Smart TV är och vad du kan göra med Smart TV. Funderar du på att köpa en ny Smart TV?...

Läs mer

Vad är serotonin?

Serotonin, 5-hydroxitryptamin (5-HT), är en signalsubstans som syntetiseras i kroppen från den essentiella aminosyran tryptofan genom enzymatiska reaktioner. Serotonin tillhör gruppen monoaminer, tillsammans med dopamin, noradrenalin och adrenalin. Monoaminer är en grupp signalsubstanser som bildas via likartade metabola syntesvägar, genom en särskild dekarboxyleringsreaktion....

Läs mer

Vad är en republik?

Republik innebär i dess mest generella betydelse en stat vars politiska makt innehas av eller utgår från en statschef som företräder folket, som regel genom att denne är folkvald. I vissa fall kan en republik dock vara en självstyrande enhet i en annan stat, vilken...

Läs mer

Vad är propaganda?

Propaganda, är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda, ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något eller någon. Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är således inte att informera utan...

Läs mer
Nuremberg chronicles f 102r 1

Vad är pingst?

Pingst är en kristen högtid som firar att den helige Ande gavs till apostlarna i Jerusalem. Enligt Bibeln var detta första gången tungotal förekom och den dagen döptes nästan 3 000 människor i Jesu namn till syndernas förlåtelse. Den kristna kyrkan anses ha fått sin...

Läs mer
Indicateurs colorés de pH

Vad är ph värde?

pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton, det vill säga en extra H+). Lösningar med låga pH-värden är sura och kallas syror, och de med...

Läs mer

Vad är otrohet?

Otrohet avser sexuella eller romantiska handlingar som bryter mot moraliska krav på sexuell eller romantisk partnerexklusivitet i fasta förhållanden.[källa behövs] Med ett vardagligt ord kallas det vänsterprassel, ett ord som härrör från begreppet äktenskap till vänster, det vill säga sedvänjan vid morganatiskt äktenskap att mannen vid...

Läs mer

Vad är motion?

Vi blir allt mer försoffade och gränserna mellan vad som är träning och vad som är motion suddas ut. SvD:s nya träningsskribent Jacob Gudiol. Motion. Ett sätt att få upp ett ärende i fullmäktige är att väcka en motion (ett förslag). En motion måste alltid...

Läs mer

Vad är integration?

Sverige står inför utmaningar kring integration och för att det ska funka behöver vi bli bättre på att samtala, samverka och samskapa. Det här. Integration är en process som alltid sker genom vardaglig växelverkan. Integrationen stöds förutom av myndigheterna även av olika aktörer och gemenskaper....

Läs mer
Internet map 1024

Vad är internet?

Internet, nätet, av engelskans mellannätverk är världens största datornätverk. World Wide Web, e-post, fildelning, IP-TV och IP-telefoni är populära tjänster på internet. Internet sammanblandas ofta med World Wide Web, som är en internettjänst för att enkelt manövrera sig mellan så kallade webbsidor och andra filer...

Läs mer
LabourProdComparison

Vad är kapitalism?

Kapitalism är ett ekonomiskt system inom vilket kapital och produktionsfaktorer är egendomar, dvs ägs och styrs av privata aktörer såsom individer eller grupper av individer eller genom staten. Produktionsfaktorer, såsom naturresurser/råvaror, realkapital och i vissa fall även arbetskraften, liksom produktionens avsättning i form av varor...

Läs mer
Aerial photo of Gothenburg 2013-10-27 421

Vad är infrastruktur?

Infrastruktur är anläggningar och strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället. Framförallt avses system för transport av varor, personer och tjänster samt för energi och information. Till infrastruktur räknas även bebyggelse och fastighetsstruktur. En viktig del av infrastrukturen är även mer abstrakta strukturer som samhällsinstitutioner,...

Läs mer

Vad är hypertoni?

Hypertoni, hypertension eller högt blodtryck, är en kronisk sjukdom där blodtrycket i artärerna är förhöjt. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för hjärtat och ökar risken för många följdsjukdomar, framförallt stroke (slaganfall), hjärtsvikt och njursvikt men även artärsjukdomar såsom aneurysm och perifer arteriell sjukdom....

Läs mer

Vad är glas gjort av?

Glas är en smälta som har stelnat till fast form utan att kristallisera, ett material som har en transformationspunkt eller ett transformationsområde, ett icke kristalliserat, fast material....

Läs mer

Vad är fusion?

Kärnfusion är den process då atomkärnor smälter samman och bildar större och tyngre kärnor. På grund av de små atomkärnornas låga bindningsenergi per nukleon kan man "tjäna" (frigöra) energi om man slår ihop två små kärnor till en tyngre. I stjärnor förekommer kärnfusion i mitten...

Läs mer

Vad är fortnite?

Fortnite är ett onlinespel som släpptes 2017 och utvecklats av Epic Games. Spelet finns i olika spellägen: Fortnite: Save the World som är ett co-op-överlevnadsspel, och Fortnite Battle Royale som är ett gratis flerspelarspel med Battle Royale-inspirerat tema där upp till 100 spelare möter varandra....

Läs mer
Static friction flat

Vad är friktion?

Friktion är inom fysiken en kraft som strävar att motverka den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra. Friktion uppkommer genom ojämnheter och adhesion mellan ytorna. Friktion är inte en materialegenskap. Det är kombinationen av ytornas material, kraften med vilken de...

Läs mer