Författare: daniel

Vad är? / Articles posted by daniel
Stormclouds

Vad är det för väder?

Väder är tillståndet eller en växling i tillstånd i en atmosfär vid ett givet tillfälle eller under en kortare tidsrymd. Speciellt avses de tillstånd som påverkar människor och andra levande organismer. Exempel på sådana tillstånd är temperatur, nederbörd, vind och åska. Exempel på väder i meningen...

Läs mer
Pi-unrolled-720

Vad är pi?

Talet π (pi), även kallat Arkimedes konstant och Ludolphs tal, är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter. Dess värde är knappt 3,1416 men då talet är irrationellt kan det aldrig skrivas ut exakt med siffror. Beteckningen π infördes troligen...

Läs mer
2013 Stockholm Pride - 029

Vad är pansexuell?

Pansexualitet är en sexuell läggning där personen känner emotionell/sexuell dragning till personer oberoende på biologiskt kön eller könsidentitet. Pansexualitet kan anses som en egen sexuell läggning, i liknelse med bisexualitet i en bredare form, där det beskrivs som att intresset ligger i "personligheten och inte...

Läs mer

Vad är oskuld?

Ordet oskuld, som innebär att ’vara oskyldig’ eller ’sakna livserfarenhet’, används ofta som benämning på en person som inte haft sexuellt umgänge med en annan person. Sexuell oskuld hos en pojke eller man kallas svendom; motsvarande hos flicka eller kvinna är mödom eller jungfrudom....

Läs mer

Vad är omsättning?

Med omsättning avses ett företags eller en organisations totala försäljning under en viss tidsperiod, vanligen per år. Notera att omsättning inte är samma sak som vinst då utgifter ej räknas bort från omsättningen. Omsättningen uttrycks vanligtvis i en valuta, men kan också anges i enheter,...

Läs mer

Vad är onedrive?

Utbildning: Med Microsoft OneDrive kan du lagra dina personliga foton, filer och mappar på en enda plats och komma åt dem när som helst, var som helst. OneDrive är Microsofts verktyg för lagring av filer och dokument i molnet. Läs svar på några vanliga frågor...

Läs mer

Vad är mens?

Mensen kommer en gång i månaden och du blöder i ungefär tre till sex dagar. Men det kan variera från gång till gång och från person till person. Vad händer i. Mens är den blödning från livmodern som kommer ungefär en gång i månaden från...

Läs mer
442px - London Lead Image

Vad är klockan i london?

London är huvudstad i Storbritannien och i riksdelen England. London grundades under namnet Londinium som huvudstad i den romerska provinsen Britannia, för vilken den också utgjorde hamnstad vid floden Themsen. Staden genomkorsas av Themsen, som rinner genom staden och delar den i nord-sydlig riktning, även...

Läs mer

Vad är kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Kollektivavtal nås i regel genom kollektiva förhandlingar....

Läs mer
Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple

Vad är liberalism?

Liberalism är en politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde. Exakt betydelse varierar med tidsepok och världsdel. Liberalism förknippas dock allmänt med individuella fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet, demokrati, och ett fritt näringsliv med marknadsekonomi....

Läs mer
New York

Vad är källkritik?

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga....

Läs mer

Vad är epilepsi?

Epilepsi är en grupp diagnoser av störningar i hjärnan, som ger återkommande epileptiska anfall. Anfallen kan bestå av medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symptom och orsakas av övergående elektriska urladdningar i hjärnans nervceller. Epilepsi är inte ärftlig, men kan vara medfödd...

Läs mer
COINCOLLECTIONCOINS

Vad är ekonomi?

Ekonomi är läran om hushållande med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov. Vi måste lära oss att hushålla med de resurser, de tillgångar som finns. Eftersom vi lever på...

Läs mer
Ecologia

Vad är ekologi?

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan organismer och den miljö de lever i. Ekologin är en ung vetenskap i snabb utveckling....

Läs mer

Vad är cellandning?

Cellandning kan syfta på två närliggande begrepp. Ofta menar man all biologisk förbränning och energiutvinning. Rent vetenskapligt är cellandningen det sista steget i energiutvinningen, även kallad elektronkedjan. En synonym till cellandning är inre andning....

Läs mer
Five Presidents 2009

Vad är politik?

Politik betyder ursprungligen 'statskonst', och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet, och inrymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation. Å ena sidan menas makthavares principer och målsättningar, å andra sidan menas de...

Läs mer

Vad är ms?

Vad är det egentligen som händer i kroppen och varför kan man inte bota sjukdomen? Och varför drabbar MS nästan bara unga människor och hur kommer det. Här har vi samlat en mängd information som kan vara relevant för dig som nyss har fått MS,...

Läs mer

Vad är LSS?

Stöd enligt LSS kan till exempel handla om att behöva hjälp för att kunna kommunicera med andra, hjälp att förstå och ta in information, eller stöd i form av. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS. I LSS beskrivs vilka personer som omfattas...

Läs mer

Vad är kontonummer?

Kan jag få mitt personnummer som kontonummer. Du som idag har personnummer som kontonummer påverkas inte utan du kan fortsätta. Vad är det? Detta ger ett kontonummer bestående av elva siffror, och detta förekommer hos samtliga banker i det svenska clearingsystemet utom i Svenska Handelsbanken....

Läs mer

Vad är IBS?

Här ger vi svar på de vanligaste frågorna kring IBS. om allt från symtom och diagnos till behandling, medicin och vilken mat du ska äta och vad. Vad är IBS? IBS är en funktionell mag- och tarmstörning. Det innebär att störningen inte kan visas med...

Läs mer

Vad är genus?

Genus kommer från det engelska ordet gender och betecknar det sociala och kulturella könet. Det innefattar de uppfattningar och föreställningar om vad som är. Vi främjar hållbara villkor för forskning och utbildning genom kunskap om genus och andra kritiska perspektiv. du att vi använder kakor....

Läs mer

Vad är bruttovikt?

Vad menas med bruttovikten på ett fordon och hur vet man hur tungt den. För att räkna ut bruttovikten tar du fordonets tjänstevikt och adderar. Men vad innebär de egentligen och hur går man tillväga för att beräkna. Förklaring av maxlast; Förklaring av totalvikt; Förklaring...

Läs mer

Vad är bruttolön?

Lön är ersättning som betalas för utförande av arbete eller beredskap att utföra arbete. Lön utbetalas i regel i pengar. Om lönen ej är i pengar betalas den in natura, det vill säga med olika former av varor eller tjänster....

Läs mer

Vad är verb?

Verb är en ordklass som innehåller ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. Ett verb beskriver något man gör eller något som händer. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är något du kan göra, till exempel...

Läs mer

Vad är riksdagen?

Riksdag, ursprungligen i betydelsen "riksmöte", är ett politiskt möte där deltagarna representerar medborgarna i riket i syfte att ta ställning till frågor som gäller. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen...

Läs mer
Atisane3

Vad är en molekyl?

En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang med hjälp av kovalenta bindningar....

Läs mer

Vad är energi?

Energi är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete. Energi förväxlas ofta med exergi, som är arbete eller förmåga till arbete. Sambandet mellan energi och exergi framgår av termodynamikens andra huvudsats. Energi kan vara lagrad eller något...

Läs mer